Školné 2019/2020

Ve školním roce 2019-2020 se bude hradit školné opět bezhotovostním způsobem, ale v daném měsíci. tzn. platba za září odejde do 15. dne v daném měsíci - 15. září. V ojedinělých případech je možné platit i hotově. Rodičům nově přijatých dětí budou předány na začátku září přístupové údaje na bankovní účet MŠ a variabilní symboly. Žádáme rodiče předškolních dětí , aby si zrušili trvalé příkazy - školné u předškolních dětí a OŠD se neplatí. 

Podrobnosti k úhradě školného najdete ve vnitřní směrnici MŠ - Úplata za předškolní vzdělávání 2019/2020 ( Dokumenty).

Ředitelka MŠ II. Dubňany Ing. Hana Chládková