Provoz MŠ

Provozní doba:

MŠ funguje od 6 do 16 hod. (přichod dětí od 6:00 do 8:00 hod.)

Děti se scházejí v jedné třídě a od 7.00 - 7.30 hod. odcházejí s učitelkou do svých tříd.

Vyzvedávání dětí po obědě cca 12.00 - 12.20 hod. a odpoledne po svačince cca 14:15 hod. do 16:00 hod, kdy se MŠ zamyká.

Denní rozvrh:

1. Od 8 hod. hravé činnosti, pohybové aktivity apod.
2. Hygiena, dopolední přesnídávka (8:50)
3. Pobyt dětí venku (10:45) - Vycházka, zahrada, relaxační činnost, divadlo apod.
4. Hygiena, Oběd  (11:30)
5. Polední odpočinek (spánek, klidové činnosti), protažení po odpočinku
6. Hygiena, odpolední svačina (14:10)
7. Odpolední zájmové aktivity, individuální práce, rozcházení dětí

Poplatky:

Částka pro školní rok 2020/2021 činí 350,- Kč na 1 dítě měsíčně.
Díky změně školského zákona, neplatí úplatu za vzdělávání i děti, které mají odklad školní docházky.

Doplňující informace k úplatě za předškolní vzdělávání

Zákonem č. 472/2011 byl novelizován zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů – v § 123 odst. 2 se věta druhá nahradila větami: "Vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí se poskytuje dítěti bezúplatně po dobu nejvýše 12 měsíců. Omezení bezúplatnosti předškolního vzdělávání na 12 měsíců neplatí pro děti se zdravotním postižením."